کمپین #سهم_برابر

گاهی اتفاق می افتد که دست های تو زمینه ساز معشیت خانواده ای باشد

آن لحظه مطمئن باش خداوند می بیند و چه بهتر از این که خدا ببیند.

با هم دنیایی بَـــرابَـــر بسازیم...

- - - + + + × × × = = = ÷ ÷ ÷

با هم دنیایی بَـــرابَـــر بسازیم...


با توجه به بحران کرونا که باعث کند شدن روند کمک رسانی به خانواده های نیازمند گردید،بیایید غم ها را از هم کم کنیم،
خوبی ها را جمع کنیم، شادی ها را با قشر محروم جامعه تقسیم کنیم و "با هم دنیایی برابر بسازیم".
پیوستن شما به این کمپین ، آغاز مسیر برابری خواهد بود، دوستانتان را نیز همراه کنید

همه انسان ها باهم برابرند، این باور ماست

پرداخت با