این بار , نوبت زمین !

پویش کاشت درخت در کشور عزیزمان برای نجات زمین

این بار , نوبت زمین !

پویش کاشت درخت در کشور عزیزمان برای نجات زمین

این روزا حال زمین خوب نیست!

این روزا حال زمین خوب نیست!

چه کسی قراره به داد زمین برسه؟

ما آدما...

چه کسی قراره به داد زمین برسه؟

ما آدما...

نوبتی هم باشه نوبت زمینه.

نوبتی هم باشه نوبت زمینه.

برای حال خوب زمین و خودمون،می‌خواهیم درخت به زمین هدیه دهیم.

چی از این بهتر؟

برای حال خوب زمین و خودمون،می‌خواهیم درخت به زمین هدیه دهیم.

چی از این بهتر؟

با کمپین #نوبت_زمین همراه شو!

با کمپین #نوبت_زمین همراه شو!

صفحه اصلی